Pont de Sallent

El pont del municipi de Sallent havia estat objecte d’una ampliació de l’ample del tauler a finals del segle XIX i en precisava una substitució, ja que estava realitzat mitjançant una estructura metàl·lica en molt mal estat, a més de produir-se assentaments a les zones més flexibles del ferm del pont.

Per aquest motiu, l’ajuntament va confiar en Landem aquest projecte amb l’encàrrec explícit d’afectar el mínim possible l’estructura original del pont, afegint un major comfort i seguretat als habitants de la localitat.

L’ampliació del tauler del pont a banda i banda es realitza mitjançant la col·locació d’una prellosa en voladís subjecta amb perfils metàl·lics transversals que serveix d’encofrat per al formigonat del nou tauler. La llosa es recolza sobre una superfície de formigó que no afecta l’estructura de pedra, assegurant-ne la seva integritat.

 

ANY: 2019
LOCALITZACIÓ: Sallent de Llobregat
SERVEIS: Redacció de projectes i direcció d’obra
CLIENT: Ajuntament de Sallent