1_

PROJECT MANAGEMENT

· Gestió de projectes en totes les seves fases

 

gestion-royecto

2_

DIRECCIÓ D’OBRES

· Obra civil
· Direcció d’execució d’edificació i col·laboració en fase de projecte

3_

COORDINACIÓ DE SEGURETAT
I SALUT

·  Redacció d’estudis
i plans de control de qualitat
· Coordinació de seguretat en fase d’obra

4_

CONSULTORIA TÈCNICA
I ASSESSORAMENT

· Due Diligence
· Estudis de viabilitat
· Informes tècnics
· Càlcul d’estructures
· Auditories de projectes
· Assistència tècnica a administracions públiques

5_

REDACCIÓ
DE PROJECTES

· Executius d’obra civil
· Executius d’edificació

 

 

 

Consultoria técnica

6_

SOLUCIONS
INTEGRALS

· Arquitectura
· Enginyeria d’instal·lacions
· Enginyeria civil
· Arquitectura técnica